Voor meer inlichtingen over deze functie klik op het opschrift!

Hoeveel kan U lenen ?

De kredietinstellingen houden rekening met verschillende elementen voor de vaststelling van het maximumbedrag dat u zult kunnen lenen. Ten eerste uw terugbetalingscapaciteit: over het algemeen menen de kredietinstellingen dat voor een koppel met een jaarlijks inkomen begrepen tussen 40.000,00€ netto en 60.000,00€ netto, de kredietaflossing niet hoger mag zijn dan 33% van het inkomen.

Vooraleer een lening aan te vragen is het dus nuttig uw dossier goed voor te bereiden en de kredietinstelling alle relevante elementen voor uw inkomsten, premies, vakantiegeld, kinderbijslag, pensioenen, verplaatsingsvergoedingen, enz. mee te delen.

Indien uw inkomsten 50.000,00€ overschrijden, zult u gemakkelijker een lening kunnen verkrijgen waarvan de terugbetaling 33% van de inkomsten overschrijdt. De kredietinstellingen verrichten ook een expertise van de waarde van het te bouwen goed. Dat wil zeggen de waarde van de grond plus de geschatte waarde bij gedwongen verkoop van het gebouw.

Aangezien deze waarde de waarborg van de bank vormt, zal het moeilijk zijn om een lening te verkrijgen voor een hoger bedrag dan de expertisewaarde zonder een bijkomende waarborg te moeten geven. Hoe groter uw persoonlijk aandeel, hoe gemakkelijker u een lening zult kunnen verkrijgen.

Indien het door de kredietinstelling toegekende bedrag niet volstaat om het budget te dekken, rest u nog de mogelijkheid om aanvullende waarborgen te geven, hetzij een onroerend goed dat u toebehoort, hetzij de handtekening van een solvabele borg.

De laatste oplossing is een aanvullende lening van de tweede rang (de rentevoeten liggen 1 tot 2% hoger dan die van een lening van eerste rang, en vaak wordt eveneens de handtekening van een borg geëist). Zie ook aanvullende lening van het Waalse Gewest op de volgende bladzijden.

Een goede raad:
Indien u grond koopt en van plan bent te bouwen, vraag dan niet alleen een hypothecaire lening voor de aankoop van de grond. Bepaal eerst het budget van uw woning, en vraag vervolgens een hypothecaire lening die uw behoeften voor het geheel van het projekt dekt, d.w.z. grond, de kosten en notariële kosten en de totale prijs van het gebouw, verminderd met uw persoonlijke inbreng. d.w.z. grond, de kosten en notariële kosten en de totale prijs van het gebouw, verminderd met uw persoonlijke inbreng.

Tot wie kan u zich richten voor een hypothecaire lening ?
Onze afgevaardigden krijgen een doorlopende opleiding, en zullen u kunnen inlichten over de buitenkansen van de huidige markt, aarzel niet om ze te contacteren.

Het eerste stadium is het bepalen van het budget, vervolgens op zoek gaan naar het meest voordelige krediet. Uw eigen bank zal u een vrijblijvend voorstel doen dat u een eerste idee geeft. Aarzel niet om aan verschillende instellingen de kredietvoorwaarden te vragen vooraleer een verbintenis aan te gaan.

De meeste instellingen zullen u kosteloos een terugbetalingsplan verstrekken. Misschien kan u eveneens een lening verkrijgen bij het Gewest (zie rubriek “De Leningen van het Vlaamse Gewest en van het Waalse Gewest”). Voor deze leningen zijn er vaak langdurige en moeilijke stappen te ondernemen, en u moet absoluut voldoen aan alle eisen. De meeste kredietinstellingen vragen tussen 125,00€ en 250,00€ voor de dossier- en expertisekosten bij de officiële aanvraag van de lening en de samenstelling van het dossier.

Hoeveel gaat U terugbetalen ?

Gemiddelde terugbetalingen voor een lening met constante annuïteiten van 100.000,00€. Op dit ogenblik is het gebruikelijk om leningen met een rentevoet tussen 3% en 3,60% te verkrijgen.

Maandelijkse aflossing voor een lening van 100.000,00€
Rente
Looptijd van de lening: 15 ans
Looptijd van de lening: 20 ans
Looptijd van de lening: 25 ans
Looptijd van de lening: 30 ans
3,00% 688,64€ 552,57€ 472,11€ 419,42€
3,10% 692,32€ 557,45€ 477,17€ 424,67€
3,20% 698,01€ 562,34€ 482,26€ 429,96€
3,30% 702,72€ 567,25€ 487,38€ 435,27€
3,40% 707,45€ 572,19€ 492,52€ 440,61€
3,50% 712,19€ 577,14€ 497,68€ 445,98€
3,60% 716,94€ 582,12€ 502,88€ 451,39€

Hoe gebruikt u de tabel?

Gemiddelde terugbetalingen voor een lening met constante annuïteiten van 100.000,00€. Op dit ogenblik is het gebruikelijk om leningen met een rentevoet tussen 3% en 3,60% te verkrijgen.

Voorbeeld:
U wil een bedrag van 335.000,00€ lenen voor een looptijd van 20 jaar en u kunt een lening krijgen aan een rentevoet van 3,30% Op de tabel hierboven ziet u dat de maandelijkse aflossing voor een lening van 100.000,00€ over 20 jaar aan een rentevoet van 3,30%, 567,25€ bedraagt. Om de maandelijkse aflossing voor uw lening te verkrijgen, volstaat het volgende formule toe te passen:

 

567,25 X 335.000,00 = 1.900,28 €
100.000,00

Schuldsaldoverzekering

Om uw gezin bij een ongeval te beschermen tegen geldproblemen en de betalingen te garanderen, zullen de meeste kredietinstellingen aan de kredietnemers vragen om hun lening te dekken door een schuldsaldoverzekering.

In geval van overlijden zal deze verzekering het geheel, of een gedeelte, van de nog openstaande bedragen betalen.

Deze verzekering is een goede voorzorg en is aftrekbaar van het belastbaar inkomen, wat ze relatief goedkoop maakt.

De leningen van het Vlaams en Waals gewest

VLAAMS GEWEST
De leningen bij het vlaams woningfonds van de grote gezinnen
Het gezin moet minstens 1 kind ten laste omvatten. Over het algemeen, zijn deze leningen voordeliger dan de klassieke leningen en de rentevoeten zijn vast. De rentevoeten variëren in functie van het inkomen en het aantal kinderen – tussen 1,50% en 3,60% (voor gezinnen met 2 of 3 kinderen).
Het volledige reglement is te verkrijgen bij het: “Woningfonds van de Grote Gezinnen van het Vlaamse Gewest”

26-27, Meeussq
1040 Brussel
Tél : 0800-16287
http://www.vlaamswoningsfonds.be

 

De leningen bij het :”Fonds du logement des familles nombreuses”
Deze leningen zijn voorbehouden aan grote gezinnen, het gezin moet minstens 3 kinderen ten laste omvatten.
Over het algemeen zijn deze leningen voordeliger dan de klassieke leningen en de rentevoeten zijn vast.
De rentevoeten variëren in functie van het inkomen en het aantal kinderen – tussen 1 % en 4,75 % (voor gezinnen met 3 of 4 kinderen).
Het volledige reglement zal u verstrekt worden door het: “Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie”

Sociale zetel :
6, Place Léopold – 5000 Namur
Administratieve Zetel :
123, rue du Trône – 1050 Bruxelles
Tél. : 02/510.08.11
Fax : 02/510.08.56
http://www.flw.be