Disclaimer

 

TEAM construct S.A.

Adres van de Zetel: Avenue Louise, 367 – 1050 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0439.666.752

Merken en logo’s, hyperlinks

TEAM construct is een gedeponeerd merk. Ook de logo’s zijn gedeponeerd.

Het gebruik van de merknamen en logo’s van deze website, op welke wijze ook, is verboden zonder de toestemming van TEAM construct S.A. Ook voor alle hyperlinks naar deze website moet vooraf toelating gegeven worden.

Copyright

Overeenkomstig de teksten en bepalingen die auteursrechten, rechten op literaire en artistieke eigendom en/of naburige rechten regelen, is het verboden om alles of een deel van de website van TEAM construct te reproduceren, weer te geven en te gebruiken voor andere dan privédoeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van TEAM construct

De plannen, beelden en teksten op deze website zijn exclusief eigendom van TEAM construct en mogen in geen geval worden gedownload, verspreid, opgeslagen, geregistreerd, hergebruikt, doorgestuurd, gewijzigd en, meer algemeen, gebruikt worden voor andere doeleinden of op een andere manier dan degene die hier uitdrukkelijk vermeld worden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van TEAM construct.

Waarschuwing

De beschikbare informatie en aanbevelingen worden u te goeder trouw aangeboden. Deze informatie wordt geacht correct te zijn op het ogenblik dat u er kennis van neemt. TEAM construct of haar filialen vertegenwoordigen het exhaustief karakter en de juistheid van deze informatie niet, noch staan ze er borg voor. U draagt alle risico’s voor het geloof dat u eraan hecht.

TEAM construct of haar filialen verbinden zich er in geen geval toe om de informatie die op het internet of op hun webservers verspreid wordt bij te werken of te corrigeren. Bovendien behouden TEAM construct of haar filialen zich het recht voor om de inhoud van hun sites op elk ogenblik zonder verwittiging te wijzigen of te verbeteren.

Deze informatie wordt u verstrekt op voorwaarde dat u, of elke andere persoon die ze krijgt, kan bepalen of ze voor een bepaald doel kunnen dienen alvorens ze te gebruiken.
TEAM construct zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of andere sites die er in verband mee staan, en met name voor elke bedrijfsschade, financieel of commercieel verlies,of verlies van programma’s of gegevens in uw informatiesysteem of eender welk ander systeem.

Er wordt geen enkele waarborg gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aangaande de handelsaard van de verstrekte informatie, noch aangaande hun geschiktheid voor een bepaald doel, noch voor wat betreft de producten waarnaar in deze informatie verwezen wordt.

Geen enkele informatie op de website van TEAM construct vormt een aanzetting tot investering.

Hyperlinks

TEAM construct draagt geen aansprakelijkheid voor een derde website waartoe u toegang zou krijgen via de website van TEAM construct. Wij herinneren u eraan dat wij over geen enkel middel beschikken om de inhoud van deze derde sites, die volledig onafhankelijk zijn van TEAM construct, te controleren. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen de website van TEAM construct en een derde site geenszins dat TEAM construct de inhoud van deze site op enige wijze waarborgt, en a fortiori het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden. De beslissing om de links te activeren ligt uitsluitend bij de gebruiker. Bijgevolg dient u in het bijzonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om u ervan te vergewissen dat de site die u voor uw gebruik kiest niet besmet is met een virus of andere parasiet van vernielende aard.

Technische gegevens – Stedenbouwkundige gegevens – Prijzen

De prijzen en tarieven die op het Internet gepubliceerd worden, de technische en stedenbouwkundige beschrijvingen.. en de bestekken kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden en binden TEAM construct op geen enkele manier.
De prijzen en de bestemming van de terreinen worden altijd ter informatie gegeven en kunnen wijzigingen ondergaan. De terreinen kunnen op elk ogenblik uit de verkoop worden genomen.
De kwaliteit van de grond en de ondergrond en de profielen van het terrein worden niet gewaarborgd. Enkel een verslag van een bodemonderzoek door een gespecialiseerde onderneming en een opmeting van de peilen door een landmeter hebben bewijskracht.
De tarieven en honoraria van tussenkomende derde partijen (notarissen, architecten, makelaars…) zijn indicatief. Het feit dat deze prijzen vermeld worden impliceert niet dat deze tussenkomende partijen afhankelijk zijn van TEAM construct. Deze tarieven en honoraria worden vermeld om de consument objectieve informatie geven.
Sommige gegevens, zoals rendement, percentage en isolatiecoëfficiënt kunnen variëren in functie van het gebouw en de eventuele wijzigingen aan de plannen; de eventuele gemene eigendommen, de oriëntatie van het gebouw en de beglaasde oppervlakken beïnvloeden de resultaten.

Informatica en vrijheden

Krachtens de wet op de bescherming van de privésfeer hebt u het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die u betreffen, ze te wijzigen en te schrappen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich wenden tot TEAM construct, Afdeling Internet, Paul Gilsonlaan nr. 49 te 1601 Ruisbroek

Cookies

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers worden verstuurd en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door www.teamconstruct.be kan worden ontcijferd en dan nog alleen wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies laten u toe op een aangename manier te navigeren op onze site. Op die manier sluit u bijvoorbeeld uit dat u iedere keer de taal waarin u wilt surfen, moet instellen. U bent natuurlijk vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen.

Privacyverklaring

1. Toelichting

Bij Team construct hechten we veel belang aan de bescherming van de privacy van onze klanten, personeel en alle bezoekers van onze website. De persoonlijke gegevens worden op een veilige manier en met veel zorg behandeld en dit volgens de privacywetgeving. De hoofdzetel van Team Construct, gevestigd 1070 Brussel, Clemenceaulaan 7 is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u er vrijwillig voor kiest om uw gegevens met ons te delen, zullen wij deze verwerken conform de privacywetgeving.

3. Persoonsgegevens van medewerkers

De persoonlijke gegevens gecommuniceerd via onze website voor het solliciteren voor een werkaanbieding of tijdens de opmaak van een  arbeidsovereenkomst zullen uitsluitend worden behandeld door onze personeelsdienst.

Wij verwerken in het bijzonder de volgende gegevens :

  • naam en adres, e-mailadres en andere contactgegevens;
  • gegevens met betrekking tot geboorte, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht;
  • identiteitsfoto, nationaliteit, rijksregisternummer, werkvergunning en verblijfsdocument;
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en beroepservaring;
  • andere gegevens die van belang kunnen zijn in de context van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties.

TEAM construct legt alleen gevoelige persoonsgegevens vast voor zover dit nodig is om aan zijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, voor zover het daartoe de toestemming krijgt of daartoe bij of krachtens de wet bevoegd is. Met “gevoelige persoonlijke gegevens” wordt hier bedoeld persoonlijke gegevens met betrekking tot strafregisters en/of persoonlijke gegevens met betrekking tot ongeoorloofd of ongepast gedrag, nationaliteit, rijksregisternummer, persoonlijke gegevens met betrekking tot gezondheid.

TEAM construct heeft de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die worden doorgegeven in het kader van personeelsbeheer, bijvoorbeeld: sociaal secretariaat, administratie en fiscaal, …. Voldoende en correct worden beschermd.

3.1 Persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen

4. Veiligheidsmaatregelen

TEAM construct doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen enig onrechtmatig gebruik. Dit doen we door middel van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Zo hebben alleen bevoegde personen toegang tot de gegevens. Indien er gegevens aan derden worden verstrekt, is TEAM construct ook met hen overeengekomen dat zij er ook voor zullen zorgen dat de betreffende persoonsgegevens optimaal beveiligd worden.

5. Inzage en / of wijziging van gegevens

Wij verzoeken u alle wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens over te maken. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 heeft u het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en het recht om deze gegevens te wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon binnen TEAM construct.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, opmerkingen of klachten overmaken met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens en dit via mail naar info@teamconstruct.be

6. Cookies

Wanneer TEAM construct cookies en statistieken gebruikt om te weten te komen hoe onze bezoekers de website consulteren. Deze informatie helpt ons om onze website te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website kunnen deze cookies worden herkend.

7. Wijzigingen

TEAM construct kan op elk moment, om verschillende redenen, wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen aanbrengen in zijn beleid inzake respect van de privacy. De meest actuele versie van de “Verklaring verwerking privégegevens” is permanent raadpleegbaar op de website van TEAM construct. Deze versie werd opgemaakt in mei 2018.