Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Disclaimer

TEAM construct S.A.

Adres van de Zetel: Avenue Clémenceau 7-9 1070 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0439.666.752

Merken en logo's, hyperlinks

TEAM construct is een gedeponeerd merk. Ook de logo's zijn gedeponeerd.

Het gebruik van de merknamen en logo's van deze website, op welke wijze ook, is verboden zonder de toestemming van TEAM construct S.A. Ook voor alle hyperlinks naar deze website moet vooraf toelating gegeven worden.

Copyright

Overeenkomstig de teksten en bepalingen die auteursrechten, rechten op literaire en artistieke eigendom en/of naburige rechten regelen, is het verboden om alles of een deel van de website van TEAM construct te reproduceren, weer te geven en te gebruiken voor andere dan privédoeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van TEAM construct

De plannen, beelden en teksten op deze website zijn exclusief eigendom van TEAM construct en mogen in geen geval worden gedownload, verspreid, opgeslagen, geregistreerd, hergebruikt, doorgestuurd, gewijzigd en, meer algemeen, gebruikt worden voor andere doeleinden of op een andere manier dan degene die hier uitdrukkelijk vermeld worden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van TEAM construct.

Waarschuwing

De beschikbare informatie en aanbevelingen worden u te goeder trouw aangeboden. Deze informatie wordt geacht correct te zijn op het ogenblik dat u er kennis van neemt. TEAM construct of haar filialen vertegenwoordigen het exhaustief karakter en de juistheid van deze informatie niet, noch staan ze er borg voor. U draagt alle risico's voor het geloof dat u eraan hecht.

TEAM construct of haar filialen verbinden zich er in geen geval toe om de informatie die op het internet of op hun webservers verspreid wordt bij te werken of te corrigeren. Bovendien behouden TEAM construct of haar filialen zich het recht voor om de inhoud van hun sites op elk ogenblik zonder verwittiging te wijzigen of te verbeteren.

Deze informatie wordt u verstrekt op voorwaarde dat u, of elke andere persoon die ze krijgt, kan bepalen of ze voor een bepaald doel kunnen dienen alvorens ze te gebruiken.
TEAM construct zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of andere sites die er in verband mee staan, en met name voor elke bedrijfsschade, financieel of commercieel verlies,of verlies van programma's of gegevens in uw informatiesysteem of eender welk ander systeem.

Er wordt geen enkele waarborg gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aangaande de handelsaard van de verstrekte informatie, noch aangaande hun geschiktheid voor een bepaald doel, noch voor wat betreft de producten waarnaar in deze informatie verwezen wordt.

Geen enkele informatie op de website van TEAM construct vormt een aanzetting tot investering.

Hyperlinks

TEAM construct draagt geen aansprakelijkheid voor een derde website waartoe u toegang zou krijgen via de website van TEAM construct. Wij herinneren u eraan dat wij over geen enkel middel beschikken om de inhoud van deze derde sites, die volledig onafhankelijk zijn van TEAM construct, te controleren. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen de website van TEAM construct en een derde site geenszins dat TEAM construct de inhoud van deze site op enige wijze waarborgt, en a fortiori het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden. De beslissing om de links te activeren ligt uitsluitend bij de gebruiker. Bijgevolg dient u in het bijzonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om u ervan te vergewissen dat de site die u voor uw gebruik kiest niet besmet is met een virus of andere parasiet van vernielende aard.

Technische gegevens - Stedenbouwkundige gegevens - Prijzen

De prijzen en tarieven die op het Internet gepubliceerd worden, de technische en stedenbouwkundige beschrijvingen.. en de bestekken kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden en binden TEAM construct op geen enkele manier.
De prijzen en de bestemming van de terreinen worden altijd ter informatie gegeven en kunnen wijzigingen ondergaan. De terreinen kunnen op elk ogenblik uit de verkoop worden genomen.
De kwaliteit van de grond en de ondergrond en de profielen van het terrein worden niet gewaarborgd. Enkel een verslag van een bodemonderzoek door een gespecialiseerde onderneming en een opmeting van de peilen door een landmeter hebben bewijskracht.
De tarieven en honoraria van tussenkomende derde partijen (notarissen, architecten, makelaars...) zijn indicatief. Het feit dat deze prijzen vermeld worden impliceert niet dat deze tussenkomende partijen afhankelijk zijn van TEAM construct. Deze tarieven en honoraria worden vermeld om de consument objectieve informatie geven.
Sommige gegevens, zoals rendement, percentage en isolatiecoëfficiënt kunnen variëren in functie van het gebouw en de eventuele wijzigingen aan de plannen; de eventuele gemene eigendommen, de oriëntatie van het gebouw en de beglaasde oppervlakken beïnvloeden de resultaten.

Informatica en vrijheden

Krachtens de wet op de bescherming van de privésfeer hebt u het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die u betreffen, ze te wijzigen en te schrappen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich wenden tot TEAM construct, Afdeling Internet, Paul Gilsonlaan nr. 49 te 1601 Ruisbroek

Cookies

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers worden verstuurd en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door www.teamconstruct.be kan worden ontcijferd en dan nog alleen wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies laten u toe op een aangename manier te navigeren op onze site. Op die manier sluit u bijvoorbeeld uit dat u iedere keer de taal waarin u wilt surfen, moet instellen. U bent natuurlijk vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen.